ธนาคารได้ยกเลิกการให้บริการ Business Anywhere ระบบเดิมที่เว็บไซต์ www.scbbusiness.com แล้วตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
โดยท่านสามารถใช้บริการ Business Anywhere ระบบใหม่ได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ www.scbbusinessanywhere.com
หมายเหตุ : URL https://www.scbbusiness.com จะไม่สามารถเข้าได้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป